Милош Митровић

МОЖДА СПАВАМ

 

 Издавачи

МЕЂУРЕПУБЛИЧКА ЗАЈЕДНИЦА

ЗА КУЛТУРНО-ПРОСВЈЕТНУ ДЈЕЛАТНОСТ

Пљевља

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ

"ВОЈИСЛАВ БУЛАТОВИЋ СТРУЊО"

Бијело Поље

 

За издаваче

ИСМЕТ ШЉУКА

ТУФИК БОЈАЏИЋ

 

 Уредник

ИСАК КАЛПАЧИНА

 

 Корице

РАДОМИР ВЕРГОВИЋ

 

 Прелом

МИЛУТИН МАРЈАНОВИЋ

 

 Аутор фотографије

ЗОРАН ЖИВОТИЋ

 

 Штампа

"Графичар" Ужице

 

ISBN

86-7261-304-X